Vizija
Atvira, šiuolaikiška ir nuolat besimokanti ikimokyklinė įstaiga, suburianti darnią bendruomenę, užtikrinanti palankias sąlygas ugdytinių vidinių galių plėtotei, jų saviraiškai ir saviraidai.
Misija
Atskleidžiant vaiko prigimtines galias, siekti kokybiškų ugdymo(si) sąlygų, ugdant laisvą ir kūrybingą asmenybę, plėtojant pamatinius gebėjimus, žinias, socialinius įgūdžius, padedant vaikui įgyti atsparumo įvairioms socialinio blogio apraiškoms.
Filosofija
Aš visada tavo pusėje, aš esu su tavimi mintimis ir darbais, aš tau kuriu saugią aplinką – tai reiškia, kad nubrėžiu ribas, kurios atitinka tavo amžių ir kultūrinį kontekstą, tam, kad būtum saugus, kad jaustumeisi mylimas ir galėtum skleisti savo unikalų, vienintelį ir man dar nepažįstamą asmenį – save.

Ugdymo(si) metodai

Kūrybinė sąveika (vaikai skatinami interpretuoti, kurti, atrasti, veiklos žingsniai nereglmentuojami, vaiko sumanymai pastebimi, gerbiami, palaikomi ir, reikalui esant, plėtojami, praturtinami, priimami bendri susitarimai dėl veiklos)

Spontaniškas ugdymas (pritariama bet kokiai veiklai, ji gerbiama ir laikoma vertinga patirtimi, vaiko veikla pasidžiaugiama kartu, ugdymui panaudojamos netikėtios situacijos) Lopšelio-darželio „Šnekutis“ ikimokyklinio ugdymo(si) programa „Šnekučio tauškučiai“.

Funkcionalios aplinkos sukūrimas (grupėse sukurtos jaukios veiklos erdvės, vaikas gali rinktis veiklą, buvimo vietą, draugus, laisvai  judėti iš vienos erdvės į kitą)

Ugdymas pavyzdžiu (sudominimas veikla, veikla kartu su vaikais-partnerystė veikloje, mimika, žodžiais, elgesiu, veiksmais modeliuojama tai, kas norima perteikti vaikams, tėvų dalyvavimas veikloje)

Vilniaus lopšelis-darželis „Šnekutis“
Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal įstaigos ugdymo programą „Šnekučio tauškučiai“, kuri apima visas vaikų ugdymosi pasiekimų sritis. Svarbiausias ikimokyklinės įstaigos tikslas yra brandinti vaiko asmenybę to siekiama per 18 ugdymosi pasiekimų sričių. Ugdymo turinys suskirstytas į tris vaiko ugdymosi kryptis. Ugdydami vaiką pagal ikimokyklinio ugdymo programą, siekiame, kad jis augtų: sveikas ir orus; bendraujantis ir smalsus; kuriantis ir sėkmingai besiugdantis. Priešmokyklinis ugdymas įstaigoje vykdomas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programa (2014 m.).

Įstaigos kontaktai

Adresas
Vytenio g. 41, Vilnius 03208

Telefonas
(8-5) 213 0484

El. paštas
rastine@snekutis.vilnius.lm.lt