Darželio savitumas

Nulipdyti gražią statulą ir įkvėpti jai gyvybę – kilnu,

bet dar kilniau išugdyti jauną protą,

suformuoti jauną sielą ir įkvėpti jai tiesos jausmą (V. Hugo)

Vizija

Atvira, šiuolaikiška ir nuolat besimokanti ikimokyklinė įstaiga, suburianti darnią bendruomenę, užtikrinanti palankias sąlygas ugdytinių vidinių galių plėtotei, jų saviraiškai ir saviraidai.

Misija

Atskleidžiant vaiko prigimtines galias, siekti kokybiškų ugdymo(si) sąlygų, ugdant laisvą ir kūrybingą asmenybę, plėtojant pamatinius gebėjimus, žinias, socialinius įgūdžius, padedant vaikui įgyti atsparumo įvairioms socialinio blogio apraiškoms.

Filosofija

Aš visada tavo pusėje, aš esu su tavimi mintimis ir darbais, aš tau kuriu saugią aplinką – tai reiškia, kad nubrėžiu ribas, kurios atitinka tavo amžių ir kultūrinį kontekstą, tam, kad būtum saugus, kad jaustumeisi mylimas ir galėtum skleisti savo unikalų, vienintelį ir man dar nepažįstamą asmenį – save.

Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal įstaigos ugdymo programą „Šnekučio tauškučiai“, kuri apima visas vaikų ugdymosi pasiekimų sritis. Svarbiausias ikimokyklinės įstaigos tikslas yra brandinti vaiko asmenybę to siekiama per 18 ugdymosi pasiekimų sričių. Ugdymo turinys suskirstytas į tris vaiko ugdymosi kryptis. Ugdydami vaiką pagal ikimokyklinio ugdymo programą, siekiame, kad jis augtų: sveikas ir orus; bendraujantis ir smalsus; kuriantis ir sėkmingai besiugdantis.
Priešmokyklinis ugdymas įstaigoje vykdomas pagal Priešmokyklinio ugdymo bendrąją programa (2014 m.).

Įstaiga dalyvauja programose ir projektuose:

  • Tarptautinė Švietimo plėtotės centro VŠĮ „Vaiko labui“ vaiko socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai”.
  • Socialinio-emocinio ugdymo programa „Kimochis“ (japonų k. kimochi reiškia „jausmas“). Tai paprasta ir efektyvi ugdymo programa, kur smagios, įtraukiančios ir inovatyvios veiklos, padeda vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir  išmokti spręsti sudėtingas socialines-emocines situacijas. Kimochiai – skirtingus charakterius turinčios lėlytės. Spalvingi Kimočių charakteriai – tai nuolat besimainančios nuotaikos Debesėlis, nedrąsus Vikšrelis, valdinga Katė, nuolat nerimaujanti Balandė Meilė ir išdykusi Lipšniakojė.

Įstaigoje vaikams yra teikiama logopedo, psichologo pagalba. Muzikinius vaikų gebėjimus ugdo meninio ugdymo pedagogas. Fizinių vaikų lavinimų rūpinasi fizinio lavinimo mokytojas.

Įstaigoje organizuojamos tikslingos papildomos paslaugos:

  • anglų kalbos ugdymas;
  • krepšinis;
  • rytų kovos menai „NHAT – NAM“;
  • šokių studija „Motus“
  • populiariosios muzikos užsiėmimai „Lašeliai“.

Informacinių technologijų taikymas 

Ugdomojo proceso organizavimui taikomos interaktyvios programėlės, edukaciniai kompiuteriniai žaidimai.