Ugdymas

Lopšelio-darželio „Šnekutis“ ugdytiniams sudaryta galimybė ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje. Ugdanti aplinka – maloni, turininga, kintanti. Aplinkos kūrimas tai bendrarbiavimo procesas, kuriame dalyvauja pedagogai, vaikai, tėvai. 

Ugdymas paremtas savitarpio pagalba, bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra. Ugdytiniai tobulina gebėjimus, puoselėja alinkosaugos ir etnokultūros tradicijas. Ugdymo(si) procese taikomos įvairios, į vaiką ir jo kompetencijų plėtotę, orientuotos technologijos.

Ugdymo(si) procesą įstaigoje organizuoja kompetetingi, aukštos kvalifikacijos pedagogai, kurie savo darbe remiasi demokratišku darbo stiliumi, taiko aktyvius ugdymo(si) metodus:

  • Funkcionalios aplinkos sukūrimas (grupėse sukurtos jaukios veiklos erdvės, vaikas gali rinktis veiklą, buvimo vietą, draugus, laisvai  judėti iš vienos erdvės į kitą)
  • Ugdymas pavyzdžiu (sudominimas veikla, veikla kartu su vaikais-partnerystė veikloje, mimika, žodžiais, elgesiu, veiksmais modeliuojama tai, kas norima perteikti vaikams, tėvų dalyvavimas veikloje)
  • Kūrybinė sąveika (vaikai skatinami interpretuoti, kurti, atrasti, veiklos žingsniai nereglmentuojami, vaiko sumanymai pastebimi, gerbiami, palaikomi ir, reikalui esant, plėtojami, praturtinami, priimami bendri susitarimai dėl veiklos)
  • Spontaniškas ugdymas (pritariama bet kokiai veiklai, ji gerbiama ir laikoma vertinga patirtimi, vaiko veikla pasidžiaugiama kartu, ugdymui panaudojamos netikėtios situacijos)

 Lopšelio-darželio „Šnekutis“ ikimokyklinio ugdymo(si) programa „Šnekučio tauškučiai“.