Specialistų teikiamos paslaugos

SOCIALINIS PEDAGOGAS

Lopšelyje-darželyje „Šnekutis“ dirba socialinė pedagogė metodininkė Aurelija Zacharevičienė

Socialinis pedagogas siekia padėti vaikams geriau adaptuotis visuomenėje, bendruomenėje, ugdymo įstaigoje, racionaliau išnaudoti visas teikiamas galimybes ugdytis, augti,  identifikuoti vaiko individualias galimybes ir reikmes, apsaugoti jį nuo grėsmę keliančių veiksnių. Socialinis pedagogas dirba kartu su pedagogais, kitais švietimo pagalbos specialistais, tėvais, įtėviais, globėjais ar kitais teisėtais vaiko atstovais, bendruomene.

Lopšelio-darželio „Šnekutis“  socialinis pedagogas:

  • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo);
  • veda individualius ir grupinius užsiėmimus vaikams, turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius arba vaikams, turintiems ugdymosi, bendravimo sunkumų;
  • bendradarbiauja su pedagogais, švietimo pagalbos specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines  pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų ir priemonių.
  • vertina socialinės pedagoginės pagalbos poreikį,  organizuoja ir koordinuoja socialinės pedagoginės  pagalbos teikimą;
  • padeda tėvams, įtėviams, globėjams ar kitiems teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas;
  • konsultuoja tėvus iš anksto suderintu laiku;
  • informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę pedagoginę pagalbą, kitas pagalbos rūšys.
  • palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.

Socialinis pedagogas pasirengęs padėti tėvams, įtėviams, globėjams suprasti vaikų elgesį, patarti dėl dažnai kylančių bendravimo su vaiku problemų įvairiais amžiaus tarpsniais, atsirandančių sunkumų ugdymo įstaigoje ar kitoje vaikui svarbioje aplinkoje ir rasti geriausią sprendimą.

Prašome  kreiptis:  aurelija.zachareviciene@gmail.com arba tel. 868044555