Savivalda

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui(si) aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlieka vaiko specialiųjų poreikių pirminį įvertinimą ir kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Pirmininkė –Janina Bagdonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
Sekretorė –  Olga Glavinska, sekretorė.

Nariai:

  • Aurelija Zacharevičienė, socialinė pedagogė;
  • Lina Dievaitytė, logopedė;
  • Inesa Kovaliovienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
  • Vaida Kašubienė, psichologė;
  • Nijolė Strolienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą;
  • Ana Paškova, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

Teikia informaciją pedagogams apie atestacijos tvarką, programą, atestacijos komisijos posėdžių datas ir nutarimus, svarsto klausimus dėl kvalifikacinių kategorijų suteikimo, dėl pedagogo veiklos atitikties turimai kvalifikacinei kategorijai.

Pirmininkė –  Jovita Gritėnienė, direktorė, darželio tarybos deleguota atstovė.

Vida Sedlevičienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Lopšelio-darželio tarybos deleguota atstovė.

Dovilė Janušauskaitė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė;

Daiva Elvyra Pusvaškienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, mokytojų tarybos deleguota atstovė;

Renata Šluinskienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, mokytojų tarybos deleguota atstovė;

Nijolė Strolienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą, Darbo tarybos deleguota atstovė.

 

METODINĖ TARYBA

Organizuoja ir koordinuoja įstaigos metodinę veiklą: organizuoja metodinius pasitarimus, seminarus, diskusijas, analizuoja pedagogų metodinę veiklą ir numato tobulėjimo būdus, skleidžia informaciją apie pedagogikos, psichologijos, įvairių metodikų naujoves, ugdymo formas ir priemones.

Pirmininkė – Viktorija Mudėnienė, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

 

DARBO TARYBA

Darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Pirmininkė – Aurelija Zacharevičienė, socialinė pedagogė.

Nariai: Vilma Nikitinienė sandėlininkė-virėja;

Inesa Kovaliovienė,  mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio ugdymo programą.

Olga Rackevičienė, mokytojos padėjėja.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO  TARYBA

Aukščiausia savivaldos institucija, telkianti pedagogų ir tėvų ir bendruomenės atstovus svarbiausiems veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.

Pirmininkė Lina Dievaitytė, pedagogų atstovas

Tėvų atstovas, Agnė Chšanauskaitė

Tėvų atstovas, Karolina Kazlauskienė

Tėvų atstovas, Kotryna Pranckūnaitė

Tėvų atstovas – Rasa Survilaitė

Pedagogų atstovas, Nijolė Strolienė

Pedagogų atstovas, Inesa Kovaliovienė

Pedagogų atstovas,  Gintarė Laurinėnaitė

Bendruomenės atstovas, Olga Glavinska.