Savivalda

Įstaigoje veikia šios savivaldos institucijos:

ĮSTAIGOS TARYBA – aprobuoja darželio nuostatus, strateginį bei veiklos planą, vidaus darbo tvarkos taisykles. Teikia pasiūlymus dėl darželio veiklos tobulinimo, talkina formuojant darželio materialinius, žmogiškuosius išteklius, sudarant saugias vaikų ugdymo ir sveikatos saugojimo sąlygas. Svarsto darželio pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, svarsto darželio struktūros klausimus.

PEDAGOGŲ TARYBA – nuolat veikianti savivaldos institucija, skirta vaikų ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui bei visi pedagogai.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA – organizuoti ir atlikti perkančiosios organizacijos viešąjį pirkimą. sprendimus priima laikydamasi nešališkumo, objektyvumo, lygiateisiškumo, nediskriminavimo, proporcingumo ir skaidrumo principų. priimdama sprendimus komisija yra savarankiška.

VAIKŲ GEROVĖS KOMISIJA – sprendžia specialių poreikių turinčių vaikų ugdymosi ir pagalbos jiems organizavimo ir teikimo klausimus.  

DARŽELIO TARYBA

Pirmininkė – Anželika Povilaitytė

Inesa Kovaliovienė

Nijolė Strolienė

Olga Glavinska

Rimgaudas Pazniokas

Kotryna Pranckūnaitė

Eglė Vaičaitienė 

Agnė Chšanauskaitė

PEDAGOGŲ TARYBA

Pirmininkė – Jovita Gritėnienė (direktorė)

Visi pedagogai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, švietimo pagalbą teikiantys specialistai. 

METODINĖ TARYBA

Pirmininkė – Rima Palumickienė

Koordinatorė – Anželika Povilaitytė (dir. pav. ugdymui). 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Pirmininkė – Anželika Povilaitienė

Nariai:

Lina Dievaitytė

Inga Budraitienė

Nijolė Strolienė

Rima Palumickienė

Komisijos sekretorė – Inesa Kovaliovienė

DARBO TARYBA

Pirmininkė – Vilma Nikitinienė

Nariai: Inesa Kovaliovienė, Rima Palumickienė, Česlava Aleškevičienė 

METODINĖS GRUPĖS

Sveikatos stiprinimo grupė

Vadovas – Augustė Laurinaitytė

Inesa Kovaliovienė

Jūratė Markutėlytė-Širkienė

Tamara Loičenko (VSPS biuras)

Audito grupė

Vadovas

Viktorija Karmazaitė

Jūratė Markutėlytė-Širkienė

Žydrė Kilbauskienė 

Estetinės aplinkos kūrimo grupė

Vadovas

Žydrė Kilbauskienė

Rita Borkovskienė

Dorota Dolgovečnaja

Vida Sedlevičienė

Strateginio planavimo grupė

Vadovas

Renata Šluinskienė

Gintarė Laurinienaitė

Nijolė Strolienė

PEDAGOGŲ ETIKOS KOMISIJA

Lina Dievaitytė;

Inesa Kovaliovienė;

Rima Palumickienė

ATESTACIJOS KOMISIJA

Jovita Gritėnienė – Vilniaus lopšelio-darželio „Šnekutis“ direktorė (komisijos pirmininkė);

Rima Palumickienė – auklėtoja metodininkė, deleguota mokyklos tarybos;

Vida Sedlevičienė – vyresnioji auklėtoja, deleguota mokytojų tarybos;

Renata Šluinskienė – vyresnioji auklėtoja, deleguota mokytojų tarybos;

Nijolė Strolienė – vyresnioji auklėtoja, deleguota darbo tarybos;

Graciana Jagello – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė.

LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠNEKUTIS” STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS  DARBO  GRUPĖ

Anželika Povilaitytė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Olga Glavinska – direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams.

Nijolė Strolienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Vida Sedlevičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

Kotryna Pranckūnaitė – tėvų atstovė