Teisės aktai

Veiklą reglamentuojantys dokumentai 

  • Lietuvos Respublikos Konstitucija;
  • Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas;
  • Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija;
  • Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas;
  • Vaiko gerovės valstybės politikos strategija;
  • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktai;
  • Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimai;
  • Lopšelio-darželio „Šnekutis“ veiklos nuostatai.
  • Lopšelio – darželio vaikų ugdymo(si) programa „Šnekučio tauškučiai“.
  • Lietuvos higienos norma 2010 m. „Ikimokyklinio ugdymo mokykla: Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“;
  • Portalas ugdantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus
 • Švietimo teisės aktai >>>.