Lankomumas

  • Vaikų lankomumas registruojamas ikimokyklinių grupių dienynuose kiekvieną darbo dieną iki 9.00 val.
  • Susirgus, ar dėl kitų priežasčių vaikui neatvykus į ugdymo įstaigą, prašome informuoti tel. (8 5) 213 0484 iki 8.30 val. ir nurodyti neatvykimo priežastį.
  • Kitas pažymas, pateisinančias vaiko nelankytas dienas, pateikti ne vėliau kaip paskutinę mėnesio darbo dieną iki 8.30 val.
  • Primename, kad vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 75:2016, 80 p. įstaigoms, vykdančioms ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą draudžiama priimti sergančius ar (ir) turinčius užkrečiamųjų ligų požymių (karščiuoja, skundžiasi skausmu, viduriuoja, vemia, kosėja ir kt.) vaikus, taip pat turinčius utėlių ar glindų.
  • Atvykstant vaikui į ugdymo įstaigą, ir vėliau, kiekvienais metais turi būti pateiktas vaiko sveikatos pažymėjimas (Forma Nr. 027-1/a)
LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“