Pašalinimas iš ugdymo įstaigos

Vadovaujantis Vaikų priėmimo į Vilniaus m. savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupės organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2015-05-28 d. sprendimu Nr.1-57 (Vilniaus m. savivaldybės tarybos 2015-11-11 d. sprendimu Nr. 1-235 redakcijas) norime informuoti, kad vaikai nelankę Įstaigos daugiau nei 30 darbo dienų per paskutines 90 kalendorinių dienų be pateisinamos priežasties (pateisinama priežastis – liga, pateikus tėvų pateisinimą  pirmą dieną atvedus vaiką į įstaigą, prastovos tėvų (globėjų) darbovietėje, pateikus tai patvirtinančius dokumentus, tėvų (globėjų) darbas pagal kintantį darbo grafiką, pateikus iš darbovietės pažymą arba darbo grafiką iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, kuriuose būtų nurodytas ne darbo dienų skaičius, mokinių atostogos (jeigu ikimokyklinio ir/ar priešmokyklinio ugdymo įstaigą lankantis vaikas turi brolių ar seserų, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje), tėvų atostogų metas, vasaros metas ir kitos svarbios priežastys), pašalinami iš lankančiųjų sąrašo Įstaigos vadovo įsakymu.