Tvarkos ir aprašai

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠNEKUTIS“ UGDYMO IR DARBO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU TVARKOS APRAŠAS – Skaityti čia

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠNEKUTIS“ UGDOMOSIOS VEIKLOS STEBĖSENOS APRAŠAS – Skaityti čia

VILNIAUS LOPŠELIO DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ VAIKŲ PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMĄ ATLIEKA REMDAMASIS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠU 

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŠNEKUTIS“ DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) TVARKOS APRAŠAS – Skaityti čia

VILNIAUS LOPŠELIO DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS, INTERVENCIJOS IR STEBĖSENOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS – Skaityti čia

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ŠNEKUTIS“ VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS – Skaityti čia

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ VAIKO LANKYMO/NELANKYMO INFORMAVIMO TVARKOS APRAŠAS

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS – Peržiūrėti dokumentą

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA  – Peržiūrėti dokumentą

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ DARBUOTOJŲ METINIO VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS – Peržiūrėti dokumentą

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS „ŠNEKUTIS“| VAIKŲ MAITINIMO DARŽELYJE ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS – Peržiūrėti dokumentą

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMA – Peržiūrėti dokumentą

VILNIAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŠNEKUTIS“ INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA  BENDROSIOS NUOSTATOS – Peržiūrėti dokumentą