ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijos priskirtos direktoriaus pavaduotojai ūkio reikalams Olgai Glavinskai tel. 2130484  el. p. ukis@snekutis.vilnius.lm.lt

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ŠNEKUTIS“ DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO VEIKLOS APRAŠAS – Skaityti čia

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ŠNEKUTIS“ DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA – Skaityti čia

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ŠNEKUTIS“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS – Skaityti čia

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ŠNEKUTIS“ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS – Skaityti čia

VILNIAUS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ŠNEKUTIS“  VAIKŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS – Skaityti čia

 

2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Vaikų privatumo apsauga internete

Privatumo politika